Հանրահաշիվ և Երկրաչափություն

Հանրահաշիվ 

606.A և B միանդամներն ընտրեք այնպես, որ տեղի ունենա հավասարությունը:

ա)2a2b4-4a3b2=A.(b2-2a)     A=2a2b2

բ)A-4x2y4=2x2y2(3x-B)      A=6x3y2          B=2y2

գ)10mn4+A = 5mn2 . (B+3n)       A=15mn3       B=2n2

դ)(x-2)(x+3)= x2 + A - 2x - B               A=3x          B=6

ե)(a-A)(B-1)= a2 – a – ab + b      A=b          B=a

զ)(A+B)(p+q)= p2 + pq + pq + q2     A=p         B=q

621.Ապացուցեք, որ 2-ի երեք հաջորդական բնական աստիճանների գումարը բաժանվում է 7-ի:

1)2+3+4+5=14

2)14:7=2

632.Գտեք արտահայտության արժեքը.

ա)(5a+3)(5a-3)=(10+3)(10-3)=11                                         Եթե a=2       

բ)(a-2)(a+3)-(5-a)(4-a)=(-2-2)(-2+3)-(5+2)(4+2)=-46           Եթե a=-2

գ)5a2-10ab+5b2=76,880-29,760+2880=50,000       Եթե  a=124    b=24

դ)ax2+2axy+ay2=20,164+16,472+3,364=40,000           Եթե    a=4     x=71    y=29

Երկրաչափություն

78.Նկար 53-ում<AOB=50o< FOE=70o: Գտեք AOC,BOD,COE և COD անկյունները:եռ.AOB=եռ.EOD, եռ.BOC=եռ.EOF, եռ.AOF=եռ.COD

1)50+50+70+70=240

2)360-240=120

3)120:2=60

160.Օ կետով շրջանագծի վրա A և B կետերը նշված են այնպես, որ անկ.AOB-ն ուղիղ անկյուն է: հատվածը շրջանաջծի տրամագիծ է: Ապացուցեք, որ և լարերը հավասար են:


OB=OC, OA-ն ընդանուր է, եռ.AOC=եռ.AOB=90 Ապա եռ.CAO=եռ.AOB ըստ եռ. հավասարության առաջին հայտանիշի: Որտեղից հետևում է, որ AC=AB:

239.Ըստ նկար 130-ի տվյալների՝ գտեք անկ. 1-ը:

անկ.2=անկ.3=73o

անկ.3+անկ.4=73+107=180o=>ABIIBC

անկ.1=անկ.5=92o

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more